php logo
PHP

获取最长前缀拼音 e.g. chenglongd => cheng long

/**

* 拼音分词 – 获取最长前缀拼音 e.g. chenglongd => cheng long

*

* @param $pinyin

* @return array|string

*/

function split_text_to_pinyin($pinyin) {

    $map = [“a”,”ai”,”an”,”ang”,”ao”,”ba”,”bai”,”ban”,”bang”,”bao”,”bei”,”ben”,”beng”,”bi”,”bian”,”biao”,”bie”,”bin”,”bing”,”bo”,”bu”,”ca”,”cai”,”can”,”cang”,”cao”,”ce”,”cen”,”ceng”,”cha”,”chai”,”chan”,”chang”,”chao”,”che”,”chen”,”cheng”,”chi”,”chong”,”chou”,”chu”,”chua”,”chuai”,”chuan”,”chuang”,”chui”,”chun”,”chuo”,”ci”,”cong”,”cou”,”cu”,”cuan”,”cui”,”cun”,”cuo”,”da”,”dai”,”dan”,”dang”,”dao”,”de”,”dei”,”den”,”deng”,”di”,”dia”,”dian”,”diao”,”die”,”ding”,”diu”,”dong”,”dou”,”du”,”duan”,”dui”,”dun”,”duo”,”e”,”en”,”eng”,”er”,”fa”,”fan”,”fang”,”fei”,”fen”,”feng”,”fiao”,”fo”,”fou”,”fu”,”ga”,”gai”,”gan”,”gang”,”gao”,”ge”,”gei”,”gen”,”geng”,”gong”,”gou”,”gu”,”gua”,”guai”,”guan”,”guang”,”gui”,”gun”,”guo”,”ha”,”hai”,”han”,”hang”,”hao”,”he”,”hei”,”hen”,”heng”,”hong”,”hou”,”hu”,”hua”,”huai”,”huan”,”huang”,”hui”,”hun”,”huo”,”ji”,”jia”,”jian”,”jiang”,”jiao”,”jie”,”jin”,”jing”,”jiong”,”jiu”,”ju”,”juan”,”jue”,”ka”,”kai”,”kan”,”kang”,”kao”,”ke”,”ken”,”keng”,”kong”,”kou”,”ku”,”kua”,”kuai”,”kuan”,”kuang”,”kui”,”kun”,”kuo”,”la”,”lai”,”lan”,”lang”,”lao”,”le”,”lei”,”leng”,”li”,”lia”,”lian”,”liang”,”liao”,”lie”,”lin”,”ling”,”liu”,”lo”,”long”,”lou”,”lu”,”luan”,”lun”,”luo”,”lv”,”lve”,”ma”,”mai”,”man”,”mang”,”mao”,”me”,”mei”,”men”,”meng”,”mi”,”mian”,”miao”,”mie”,”min”,”ming”,”miu”,”mo”,”mou”,”mu”,”na”,”nai”,”nan”,”nang”,”nao”,”ne”,”nei”,”nen”,”neng”,”ni”,”nian”,”niang”,”niao”,”nie”,”nin”,”ning”,”niu”,”nong”,”nou”,”nu”,”nuan”,”nun”,”nuo”,”nv”,”nve”,”o”,”ou”,”pa”,”pai”,”pan”,”pang”,”pao”,”pei”,”pen”,”peng”,”pi”,”pian”,”piao”,”pie”,”pin”,”ping”,”po”,”pou”,”pu”,”qi”,”qia”,”qian”,”qiang”,”qiao”,”qie”,”qin”,”qing”,”qiong”,”qiu”,”qu”,”quan”,”que”,”qun”,”ran”,”rang”,”rao”,”re”,”ren”,”reng”,”ri”,”rong”,”rou”,”ru”,”rua”,”ruan”,”rui”,”run”,”ruo”,”sa”,”sai”,”san”,”sang”,”sao”,”se”,”sen”,”seng”,”sha”,”shai”,”shan”,”shang”,”shao”,”she”,”shei”,”shen”,”sheng”,”shi”,”shou”,”shu”,”shua”,”shuai”,”shuan”,”shuang”,”shui”,”shun”,”shuo”,”si”,”song”,”sou”,”su”,”suan”,”sui”,”sun”,”suo”,”ta”,”tai”,”tan”,”tang”,”tao”,”te”,”tei”,”teng”,”ti”,”tian”,”tiao”,”tie”,”ting”,”tong”,”tou”,”tu”,”tuan”,”tui”,”tun”,”tuo”,”wa”,”wai”,”wan”,”wang”,”wei”,”wen”,”weng”,”wo”,”wu”,”xi”,”xia”,”xian”,”xiang”,”xiao”,”xie”,”xin”,”xing”,”xiong”,”xiu”,”xu”,”xuan”,”xue”,”xun”,”ya”,”yan”,”yang”,”yao”,”ye”,”yi”,”yin”,”ying”,”yo”,”yong”,”you”,”yu”,”yuan”,”yue”,”yun”,”za”,”zai”,”zan”,”zang”,”zao”,”ze”,”zei”,”zen”,”zeng”,”zha”,”zhai”,”zhan”,”zhang”,”zhao”,”zhe”,”zhei”,”zhen”,”zheng”,”zhi”,”zhong”,”zhou”,”zhu”,”zhua”,”zhuai”,”zhuan”,”zhuang”,”zhui”,”zhun”,”zhuo”,”zi”,”zong”,”zou”,”zu”,”zuan”,”zui”,”zun”,”zuo”];

    $res = [];

    for ($start = 0; $start < strlen($pinyin); ) {

        $has_pinyin = false;

        for ($i = 6; $i >= 1; $i–) {

            if ($start + $i > strlen($pinyin)) {

                continue;

            }

            $tmp_str = substr($pinyin, $start, $i);

            if (in_array($tmp_str, $map)) {

                $res[] = $tmp_str;

                $start = $start + $i;

                $has_pinyin = true;

                break;

            }

}

        if (!$has_pinyin) {

            break;

        }

}

    $res = implode(‘ ‘, $res);

    return $res;

}


精品课程


guest

0 评论
内联反馈
查看所有评论