go logo
Go,  技术,  编程语言

golang 指针参数传递与赋值

golang指针参数传递,实际也是值拷贝,传递的是指针所指向的内存地址。

所以,在函数内部的修改,实际是对该内存地址的修改,所以会生效。

但若在函数内部,给该指针参数重新分配一块新的内存地址,然后再对其修改,那么修改 对于函数外部而言就不会再生效了。

传递nil, 函数内初始化

type SC struct {
	C string
}

func setVal(s *SC) {
	s = &SC{
		C: "set value",
	}
}

func TestT(t *testing.T) {
	var s *SC

	t.Log(s)
	setVal(s)
	t.Log(s)
}
=== RUN  TestT
  test_test.go:24: <nil>
  test_test.go:26: <nil>
--- PASS: TestT (0.00s)

函数内重新初始化

type SC struct {
	C string
}

func setVal(s *SC) {
	s = &SC{
		C: "set value",
	}
}

func TestT(t *testing.T) {
	s := &SC{}

	t.Log(s)
	setVal(s)
	t.Log(s)
}
=== RUN  TestT
  test_test.go:24: &{}
  test_test.go:26: &{}
--- PASS: TestT (0.00s)

不重新赋值,只修改

type SC struct {
	C string
}

func setVal(s *SC) {
	s.C = "set value"
}

func TestT(t *testing.T) {
	s := &SC{}

	t.Log(s)
	setVal(s)
	t.Log(s)
}
=== RUN  TestT
  test_test.go:22: &{}
  test_test.go:24: &{set value}
--- PASS: TestT (0.00s)

综上所述,开发过程中一定要牢记 ,对于指针参数的重新赋值一定要慎重。


精品课程


guest

0 评论
内联反馈
查看所有评论